Zorunlu Deprem Sigortası SSS

Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezai yaptırım uygulanır mı?

Zorunlu deprem sigortası (DASK), kanunen yaptırılması zorunlu bir poliçedir. DASK sigortası bulunmayan konutların sigorta kapsamındaki doğal afetler sonucu oluşan hasarlarına ilişkin ödeme yapılmaz. Tapu dairelerinde, alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması sırasında konutun DASK poliçesi olması şartı aranmaktadır.

Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?

Zorunlu deprem sigortası (DASK) sadece binayı güvence altına almaktadır.

Her binaya zorunlu deprem sigortası teminatı verilebilir mi?

Sigorta kapsamı:

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya kredi ile yapılan meskenler. Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
 • Sigorta kapsamı dışında kalan binalar:
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.)
 • Inşaatı henüz tamamlanmamış binalar
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar

  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, burada yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Bir seneden kısa süreli zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi düzenleyebilir miyim?


Zorunlu deprem sigortası bir seneden kısa süreli yaptırılamamaktadır.

Tapu sahiplerinin hepsinin poliçede belirtilmesi zorunlu mudur?

Tapu sahiplerinin hepsinin poliçede gösterilmesi zorunluluğu yoktur. Fakat hasar işlemleri sırasında problem çıkmaması için bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.